Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ: ΕΤΟΙΜΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ

Μετά τα στοιχεία που στείλαμε στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και μετά τη συνεργασία που είχαμε με τον κ. Κατρρούγκαλο και την νομική Σύμβουλο του Υπουργείου του, οι συνεργάτες της Δέσποινας Χαραλαμπίδου συνέταξαν την ακόλουθη τροπολογία. Η τροπολογία είναι έτοιμη για κατάθεση και θα υπογραφεί κατ΄αρχήν από τους βουλευτές: Δέσποινα Χαραλαμπίδου και Στάθη Λεουτσάκου. Γίνεται προσπάθεια να υπογραφεί και από τον υπουργό Μεταφορών κ. Σπίρτζη.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».

Θέμα: «Οικειοθελής επαναφορά στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε., τον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ όσων εργαζομένων μεταφέρθηκαν ή μετατάχθηκαν εκουσίως ή αναγκαστικά σε άλλους φορείς του Δημοσίου δυνάμει των Νόμων 3920/2011 και 3891/2010 αντίστοιχα».

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η άρση των καταστροφικών συνεπειών στο σιδηρόδρομο και τις σταθερές συγκοινωνίες, που προκάλεσαν οι μνημονιακές πολιτικές των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας την τελευταία πενταετία. Πρόκειται για μέτρα που πάρθηκαν για την αναδιάρθρωση και εξυγίανση δήθεν  των επιχειρήσεων αυτών, μέσω της μεταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού τους, και που στην πραγματικότητα απέβλεπαν στη συρρίκνωση και εντέλει διάλυση  του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ειδικότερα:
Με τον Ν. 3891/2010 θεσπίστηκε η υποχρεωτική και εκούσια μετάταξη εργαζομένων στο σιδηρόδρομο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σήμερα 982 κενών οργανικών θέσεων στον ΟΣΕ και την ΕΕΣΣΤΥ και 419 κενών οργανικών θέσεων στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι αυτοί στην πλειοψηφία τους κατείχαν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, υπηρετώντας σε κομβικές θέσεις και ειδικότητες, η μεταφορά  τους σε άλλους φορείς του Δημοσίου δημιούργησε τεράστια προβλήματα υπολειτουργίας και περιορισμού του σιδηροδρομικού έργου, ενώ την ίδια στιγμή επέφερε την εντατικοποίηση της εργασίας για το εναπομείναν προσωπικό.
Αντίστοιχα, κατ’ εφαρμογή του ν. 3920/2011 224 συνολικά υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 168 με αναγκαστικές μετατάξεις, μεταφέρθηκαν από τον ΗΣΑΠ ΑΕ σε διάφορα υπουργεία, μειούμενου αντιστοίχως του προσωπικού του. Αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση του μεταφορικού έργου της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., η οποία απορρόφησε τον ΗΣΑΠ, την επέκταση του δικτύου της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, καθώς και το μεγάλο κύμα αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης, δημιούργησε σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, χωρίς δυνατότητα κάλυψης των κενών με αναδιατάξεις θέσεων και προσωπικού, νέα οργανογράμματα ή εσωτερικές μετακινήσεις.
Συντρέχει συνεπώς περίπτωση ενίσχυσης του προσωπικού της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, του ΟΣΕ Α.Ε. και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με την οικειοθελή επαναφορά στις υπηρεσίες τους των μεταταχθέντων δυνάμει των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων υπαλλήλων του πρώην ΗΣΑΠ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι οποίοι είναι οι πλέον κατάλληλοι να προσφέρουν αμέσως τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που απαιτούνται, λόγω προϋπηρεσίας και πρότερης εμπειρίας και των ειδικών γνώσεων που κατέχουν.
Ειδικά, για τους αναγκαστικώς μεταταχθέντες και μεταφερθέντες υπαλλήλους του πρώην ΗΣΑΠ ΑΕ σήμερα είναι εν ενεργεία περίπου 45 – 50 υπάλληλοι, των λοιπών εχόντων εξέλθει της υπηρεσίας λόγω συνταξιοδότησης. Γι’ αυτούς, δε, προτείνεται η διαδικασία εκούσιας επαναφοράς να ολοκληρωθεί με την έκδοση της οριζόμενης ΚΥΑ μετά το πέρας της θερινής τουριστικής περιόδου, έτσι ώστε το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο υπηρετεί η πλειονότητα αυτών ως φύλακες, να μην στερηθεί των υπηρεσιών τους κατά την περίοδο της τουριστικής αιχμής.
Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό προτείνεται η ακόλουθη τροπολογία – προσθήκη:

Β. Τροπολογία-Προσθήκη

Άρθρο ….

1.  Οι υπάλληλοι του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., οι οποίοι μεταφέρθηκαν, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 188/4.11.2010), ως πλεονάζον τακτικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  αορίστου χρόνου, σε άλλους φορείς του Δημοσίου, δύνανται να μεταφερθούν στους αρχικούς φορείς προέλευσης, υπό τους οριζόμενους στις επόμενες παραγράφους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία.
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος υπάγονται και οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά τη δημοσίευση του Ν. 3891/2010 στον ΟΣΕ σε κλάδους που στη συνέχεια αποσχίστηκαν από τον ΟΣΕ και απορροφήθηκαν από νεοσυσταθείσες εταιρείες.
2.  Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι υπάλληλοι που εξακολουθούν να υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς υποδοχείς, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια διεύθυνση προσωπικού του φορέα υποδοχής, στην οποία θα δηλώνουν την βούλησή τους να μεταφερθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, στον αρχικό φορέα προέλευσης, ήτοι στις εταιρείες του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3891/2010.
3. Όσοι εκ των ανωτέρω υπαλλήλων δεν επιθυμούν την επαναφορά τους στον αρχικό φορέα προέλευσης και δεν υποβάλουν την ανωτέρω αίτηση, συνεχίζουν να υπηρετούν υπό το αυτό υπηρεσιακό καθεστώς στις θέσεις και ειδικότητες που έχουν καταλάβει κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, χωρίς καμία μεταβολή.
4. Οι υποβάλλοντες την ανωτέρω αίτηση υπάλληλοι, εντός της οριζόμενης στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου αποκλειστικής προθεσμίας, μεταφέρονται, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.  Τοποθετούνται, δε, στις οργανικές θέσεις που κατείχαν στον αρχικό φορέα προέλευσης, εφόσον υφίστανται τέτοιες θέσεις, σύμφωνα με το οργανόγραμμά του και συνάδουν με την ειδικότητα των μεταφερομένων, είτε σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται σε κλάδους και τομείς του αρχικού φορέα προέλευσης, σύμφωνα πάντοτε με την ειδικότητα των μεταφερομένων και τούτο έως ότου οι μεταφερόμενοι ενταχθούν σε οργανικές θέσεις του αρχικού φορέα προέλευσης, καταργουμένων στην τελευταία περίπτωση αυτοδικαίως των προσωποπαγών θέσεων που αυτοί κατείχαν.
5. Η μεταφορά στον αρχικό φορέα προέλευσης γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας, στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στον βαθμό και στο μισθολογικό κλιμάκιο που συνάδει, βάσει του συνολικού χρόνου υπηρεσίας  που έχει διανυθεί, συμπεριλαμβανομένης και της υπηρεσίας στον φορέα υποδοχής, και σύμφωνα με τους κανόνες υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας που ισχύουν για τους υπαλλήλους των εταιρειών του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3891/2010. Κατά την υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική ένταξη των μεταφερόμενων υπαλλήλων, λαμβάνονται υπόψη και εφαρμόζονται τα κριτήρια που ισχύουν για τους υπαλλήλους των εταιρειών του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3891/2010.
6. Με ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού δύναται να καθορίζεται κάθε επιμέρους λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταφοράς του προσωπικού που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και η οποία δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις αυτού.

Άρθρο…

1. Οι υπάλληλοι του πρώην ΗΣΑΠ ΑΕ (μετέπειτα ΣΤΑΣΥ ΑΕ), οι οποίοι  μεταφέρθηκαν, δυνάμει των διατάξεων του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 33), ως πλεονάζον προσωπικό α΄ φάσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Υπουργείο Πολιτισμού, δυνάμει της υπ’ αριθ. 74642/14.7.2011 κοινής απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού (Γ΄ 602), στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δυνάμει της υπ’ αριθ. 34951/ 3961/14.7.2011 ΚΥΑ του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γ΄ 680), καθώς και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 5111/04/08/2014/25.07.2014 ΚΥΑ του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Γ΄ 1214), δύνανται να μεταφερθούν στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ, υπό τους οριζόμενους στις επόμενες παραγράφους του παρόντος όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία. 
2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι υπάλληλοι που εξακολουθούν να υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στα συσταθέντα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 24/2015 για την «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια διεύθυνση προσωπικού των ανωτέρω Υπουργείων, στην οποία θα δηλώνουν την βούλησή τους να μεταφερθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, στον αρχικό φορέα προέλευσης, ήτοι στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ.
3. Όσοι εκ των ανωτέρω υπαλλήλων δεν επιθυμούν την επαναφορά τους στον αρχικό φορέα προέλευσης (ΣΤΑΣΥ ΑΕ) και δεν υποβάλουν την ανωτέρω αίτηση, συνεχίζουν να υπηρετούν υπό το αυτό υπηρεσιακό καθεστώς στις θέσεις και ειδικότητες που έχουν καταλάβει κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, χωρίς καμία μεταβολή.
4. Οι υποβάλλοντες την ανωτέρω αίτηση υπάλληλοι, εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, μεταφέρονται, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που εκδίδεται το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 2015. Τοποθετούνται, δε, σε οργανικές θέσεις της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, εφόσον υφίστανται τέτοιες θέσεις σύμφωνα με το οργανόγραμμα του φορέα υποδοχής και συνάδουν με την ειδικότητα των μεταφερομένων είτε σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται σε κλάδους και τομείς του φορέα υποδοχής, σύμφωνα πάντοτε με την ειδικότητα των μεταφερομένων και τούτο έως ότου οι μεταφερόμενοι ενταχθούν σε οργανικές θέσεις του φορέα υποδοχής, καταργουμένων στην τελευταία περίπτωση αυτοδικαίως των προσωποπαγών θέσεων που αυτοί κατείχαν.
5. Η μεταφορά στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας, στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στον βαθμό και στο μισθολογικό κλιμάκιο που συνάδει, βάσει του συνολικού χρόνου υπηρεσίας,  που έχει διανυθεί στον τέως ΗΣΑΠ ΑΕ, στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ και στον αρχικό φορέα υποδοχής και σύμφωνα με τους κανόνες υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας που ισχύουν για τους υπαλλήλους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Κατά την υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική ένταξη των μεταφερόμενων υπαλλήλων, λαμβάνονται υπόψη και εφαρμόζονται τα κριτήρια που ισχύουν για τους υπαλλήλους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.
6. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι εξακολουθούν να υπάγονται στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του φορέα προέλευσης, εφόσον είχαν ενταχθεί σε αυτά μετά την αρχική μετάταξή τους και εφόσον δεν υποβάλλουν αίτηση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση της κατά την παράγραφο 4 του παρόντος απόφασης μεταφοράς τους, για την μεταφορά τους στα ταμεία προσωπικού της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.  Άλλως, εφόσον είχαν διατηρήσει τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του αρχικού φορέα προέλευσης, ήτοι του ΗΣΑΠ ΑΕ και της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, συνεχίζουν να υπάγονται σε αυτά χωρίς καμία περαιτέρω μεταβολή.
7. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους, τις συνθήκες και το εν γένει καθεστώς εργασίας, εξέλιξης και υπηρεσιακής κατάστασης που ισχύει στον φορέα υποδοχής, παραιτούμενοι κάθε διεκδίκησης ή αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης εξ αιτίας και επ’ αφορμή της αρχικής μεταφοράς τους, δυνάμει του ν. 3920/2011.


Αθήνα, …. Απριλίου 2015

Οι προτείνοντες βουλευτές


Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

ΤΟ «ΚΡΑΤΟΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΣΟΚ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΣΕ!!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΘΗΝΑ 20/4/2015

Μετά από καταγγελίες συναδέλφων, ότι μαζεύονται ονόματα από συνδικαλιστές και υπηρεσιακούς παράγοντες για να γίνουν προαγωγές στην γραμμή και στα ΤΗΕ, διαπίστωσα ότι η απερχόμενη διοίκηση του ΟΣΕ στις 3/4/2015, έβγαλε εγκύκλιο με την οποία δρομολογούσε εκ νέου τοποθετήσεις στην υποδομή.

Την εγκύκλιο αυτή δεν την κοινοποίησε στην ΠΟΣ όπως γινόταν συνήθως ούτε την γνωστοποίησε στους εργαζόμενους, ξέρετε γιατί; Γιατί η πονηρά σκεπτόμενη, διορισμένη από το ΠΑΣΟΚ Διοίκηση του ΟΣΕ (δεν ξέρω μόνη της ή αν την συμβούλευσε κάποιος) αποφάσισε να μη ζητήσει νέες αιτήσεις (ίσως γιατί δεν προλαβαίνει) αλλά να ενεργοποιήσει τις παγωμένες αιτήσεις που κατέθεσαν οι συνάδελφοι το Φλεβάρη του 2014!!!

Την «επικαιροποίηση» αυτών των αιτήσεων ανέλαβαν διάφοροι ημέτεροι της Διοίκησης!!!

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,
            Δυστυχώς ούτε η Διοίκηση του ΟΣΕ ούτε κάποιοι συνδικαλιστές πήραν κανένα μήνυμα από το αποτέλεσμα των εκλογών στις 25/1/2015.

Η απερχόμενη Διοίκηση του ΟΣΕ καλά θα κάνει να αφήσει τα συνδικαλιστικά και μικροπαραταξιακά παιχνίδια.

Καλώ την ΠΟΣ να παρέμβει και να ακυρώσει αυτές τις διάτρητες προαγωγές και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί, δίκαιο και αξιοκρατικό σύστημα  διαφανών προαγωγών αντάξιο της ιστορίας και της προσφοράς των σιδηροδρομικών. Τα σοβαρά προβλήματα του σιδηροδρόμου και η δύσκολη επίλυση τους προαπαιτούν, ισχυρό μέτωπο ενωμένων και όχι διαιρεμένων σιδηροδρομικών.


Παναγιώτης Τερζόγλου
Μέλος της Διοίκησης της ΠΟΣ

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Σ.Χ. ΤΟΥ ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ 8/4/2015


Με το ν. 3891/2010 μετατάχθηκαν υποχρεωτικά ή εκβιάστηκαν να υπογράψουν αίτηση μετάταξης, 1565 (974 από ΟΣΕ – ΕΕΣΣΤΥ και 591 από ΤΡΑΙΝΟΣΕ) επαγγελματίες σιδηροδρομικοί. Οι εργαζόμενοι αυτοί κατείχαν ειδικότητες σπάνιες (μηχανοδηγοί, σταθμάρχες, τεχνίτες μηχανεργοστασίων, προσωπικό αμαξοστοιχιών κ.α.) ή ήταν κάτοχοι υψηλών τίτλων σπουδών π.χ. οικονομολόγοι πράγμα που καθιστά αδύνατη ή πολύ δύσκολη την αντικατάσταση τους.

Σήμερα, υπηρετούν στον ΟΣΕ – ΕΕΣΣΤΥ 1818 (1373 στον ΟΣΕ και 445 στην ΕΕΣΣΤΥ) έναντι 2.800 προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, υπάρχουν δηλαδή 982 κενές οργανικές θέσεις και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ υπηρετούν 712 έναντι 1131 προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, υπάρχουν δηλαδή 419 κενές οργανικές θέσεις.

Οι εγκληματικές πολιτικές στο σιδηρόδρομο που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ. με την απόλυτη στήριξη των Διοικήσεων των Οργανισμών  αυτών, τους οδήγησαν στην πλήρη απαξίωση. Όπως αποδείχνουν ειδικά τα πρόσφατα σιδηροδρομικά ατυχήματα αλλά και οι 2 χαμένες ζωές πεζών, ο σιδηρόδρομος βρίσκεται υπό διάλυση.

Μπορεί οι υπηρετούντες Διευθύνοντες Σύμβουλοι στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν τις θέσεις τους να χρησιμοποιούν επικοινωνιακά τερτίπια, αλλά η αλήθεια είναι μία και απόλυτη. Αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα για την ανασυγκρότηση του σιδηροδρόμου στην κατεύθυνση των όσων έχουν προτείνει οι σιδηροδρομικοί, ο σιδηρόδρομος θα καταρρεύσει. Το πρώτο μέτρο πρέπει να είναι η κάλυψη των τεράστιων κενών οργανικών θέσεων.

Για το λόγο αυτό, προτείνω και μέχρι να δρομολογηθούν προσλήψεις σιδηροδρομικών, να κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης τροπολογία  που να προβλέπει  την άμεση εθελοντική επιστροφή των μεταταγμένων επαγγελματιών σιδηροδρομικών στις οργανικές θέσεις που υπηρετούσαν πριν την μετάταξη τους.

Στη δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα και ο λαός μας, ο αναπτυγμένος εκσυγιασμένος και εκσυγχρονισμένος σιδηρόδρομος μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Παναγιώτης Τερζόγλου
Μέλος της Διοίκησης της ΠΟΣ

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΟΥΣ

Σήμερα στις 12.30 επισκεφθήκαμε (μαζί με τους συναδέλφους Περρή και Κοντό από την επιτροπή των μεταταγμένων) το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και συναντηθήκαμε με τον κ. Δέσπο, σύμβουλο του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Κατρούγκαλου.
Στην ολιγόλεπτη παρουσία του ο κ. Υπουργός, δήλωσε ότι είναι ενήμερος για τα προβλήματα των μεταταγμένων σιδηροδρομικών και θα στηρίξει το αίτημα για επιστροφή τους στο σιδηρόδρομο εφόσον τεθεί από το αρμόδιο υπουργείο Μεταφορών.
Ενημερώσαμε το σύμβουλο τόσο για το θέμα της μετάταξης όσο και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι μεταταγμένοι στις υπηρεσίες που βρίσκονται σήμερα. Στο περιθώριο της συνάντησης είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημ. Τσουκαλά.
Επιδιώκουμε να συναντήσουμε τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού κ  Ξυδάκη και να καταθέσουμε τροπολογία για το θέμα αυτό στο σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί για τους διωχθέντες υπαλλήλους.