Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

Εκδήλωση για τον Προαστιακό

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 2 ΑΠΡΙΛΗ 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΘΗΝΑ 24/3/2009
ΟΙ ΚΡΟΙΣΟΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Η κυβέρνηση της ΝΔ με την ανοχή του ΠΑ-
ΣΟΚ και τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., με πρό-
σχημα την κρίση, εντείνει την επίθεση στα
δικαιώματα των εργαζομένων, το εισόδημα,
την απασχόληση, τα ασφαλιστικά δικαιώ-
ματα, τις εργασιακές σχέσεις. Τα δημόσια
κοινωνικά αγαθά βρίσκονται πάλι στο στόχα-
στρο.
Χθες χρησιμοποιούσαν σαν πρόσχημα την
ανταγωνιστικότητα και την αύξηση των κερ-
δών των επιχειρήσεων για να περιορίσουν
τα δικαιώματα μας. Σήμερα αξιοποιούν την
κρίση που είναι αποτέλεσμα των νεοφιλελεύ-
θερων πολιτικών για να μην αφήσουν τίποτα
όρθιο. Η κυβέρνηση εμπαίζει τους εργαζό-
μενους, συνταξιούχους και ανέργους, αφού
τους καλεί σε αυτοσυγκράτηση, την ίδια
στιγμή που δίνει δώρα 28 δις € στις τράπε-
ζες.
Αυτή πολιτική είναι καταστροφική και πρέ-
πει να ανατραπεί. Κανείς εργαζόμενος δεν
πρέπει να παγιδευτεί στο κλίμα φόβου
και μοιρολατρίας που έντεχνα καλλιερ-
γούν. Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να
εξουδετερώσει και τις συνέπειες της κρίσης
στους εργαζόμενους, αλλά και την πολιτική
κερδοσκοπία με πρόφαση την κρίση που κά-
νουν η κυβέρνηση της ΝΔ, η ηγεσία του ΠΑ-
ΣΟΚ και η μεγάλη εργοδοσία.
Μπροστά σε αυτά τα προβλήματα,
η ΓΣΕΕ προκήρυξε 24ωρη απεργία
για τις 2 Απρίλη 2009.
Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί.
Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,
Τα εργασιακά, ασφαλιστικά, οικονομικά προ-
βλήματα των σιδηροδρομικών είναι απόρ-
ροια αυτής της κατάστασης. Οι εξελίξεις στον
ΟΣΕ είναι στο κέντρο μιας σκληρής νεοφιλε-
λεύθερης πολιτικής που σήμερα εφαρμόζει
η ΝΔ σε απόλυτη σύμπνοια με το ΠΑΣΟΚ.
Μόλις λίγες ημέρες κράτησε η δέσμευση του
νέου Υπουργού Μεταφορών κ. Στυλιανίδη
προς την ΠΟΣ, ότι δεν θα αιφνιδιάσει τους
σιδηροδρομικούς. Απόρησε (;) ο κ. Υπουργός
όταν έμαθε ότι δεν είχε προηγηθεί κανένας
διάλογος με τον προκάτοχο του κ. Χατζηδά-
κη. Τα συμπεράσματα δικά σας.
Συνεχίστηκαν οι εξαγγελίες του για την εφαρ-
μογή του Προγράμματος Ανασυγκρότησης
του κ. Χατζηδάκη. Συνεχίστηκαν από το γρα-
φείο του οι «διαρροές» στον τύπο, για την
εθελούσια που … έρχεται. Το δίλημμα «ναι»
ή «όχι» στην εθελούσια που αφειδώς πασά-
ρουν, είναι ψευτοδίλημμα. Το πραγματικό
δίλημμα είναι, αν το σ.κ. θα συναινέσει ή όχι
στην καταστροφή άλλων 3000-3500 θέσεων
εργασίας. Εάν θα συναινέσει να πεταχτούν
στην ανεργία άλλοι 3000-3500 νέοι της χώ-
ρας μας.
Η θέση μας για το ζήτημα αυτό είναι πεντα-
κάθαρη. Να καλυφθούν πρώτα όλες οι κε-
νές οργανικές θέσεις (μέχρι τις 9.300) και
εάν διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν ειδικό-
τητες που καταργήθηκαν ή ότι πρέπει να
μειωθούν οι θέσεις σε κάποιο τμήμα, εξ
αιτίας της εισαγωγής νέων τεχνολογιών,
τότε να συζητήσουμε τι πρέπει να γίνει.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ συμπεριφέρεται από 1/1/2009
ως «ανεξάρτητη» εταιρεία… Επικυρώθηκε
πριν λίγες ημέρες το ξεπούλημα του εμπο-
ρευματικού κέντρου του Θριασίου στον
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (Μπόμπολας κ.α.) βάζοντας τα-
φόπλακα στο εμπορικό έργο του ΟΣΕ… Απο-
καλύφθηκε ότι το δίκτυο της Ανατολικής Πε-
λοποννήσου το οποίο έκλεισε η κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν τις εκλογές
του 2004, ενώ έχουν ολοκληρωθεί τα έργα,
δεν το ανοίγει η κυβέρνηση της Ν.Δ. γιατί …
τα συγκροτήματα δεν έχουν ακόμη φως και
νερό…
και δε μιλάει κανείς;;;
Κορύφωση της κοινωνικής αθλιότητας απο-
τέλεσαν οι τελευταίες ενέργειες των Διοική-
σεων των εταιρειών του Ομίλου. Από τη μία,
προσέλαβαν «ακαδημαϊκό» με αμοιβή πάνω
από 200.000€ το χρόνο για να απαντάει
στα παράπονα και από την άλλη, προσέλα-
βαν «εσωτερικό ελεγκτή» με έδρα το χωριό
που είναι το σπίτι του με κόστος πάνω από
90.000 € το χρόνο.
Όλα αυτά όταν, απλά ζητήματα που αφορούν
τους σιδηροδρομικούς, απλές αποφάσεις
των Διοικητικών Συμβουλίων (π.χ. για την πα-
ραμονή συναδέλφων μετά τα εξηκοστό έτος
της ηλικίας τους), δεν τις υπογράφει ο Διευ-
θύνων Σύμβουλος κ. Γιαννούσης, κρατώντας
δεκάδες συναδέλφους στην ομηρία και γρά-
φοντας στα παλιά του τα παπούτσια τους σι-
δηροδρομικούς και τα συνδικάτα τους.
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
το σ.κ. δεν μπορεί να πατάει διαρκώς σε 2
βάρκες, ενισχύοντας φαινόμενα αναξιοπι-
στίας, με τη ΔΑΚΕ εγκλωβισμένη στο φιλο-
κυβερνητισμό της και την ΠΑΣΚ, να καρτερά
την επόμενη νίκη του ΠΑΣΟΚ για να ξαναπιά-
σει τα παλιά της μετερίζια.
Δεν μπορεί να ξεπουλιέται
το σύμπαν
και το συνδικαλιστικό κίνημα
να … αλληλογραφεί!!!!
Δεν μπορεί να καταγγέλλεται (και σωστά) η
μερική απασχόληση, η ευέλικτη εργασία, η
μείωση των ωρών εργασίας με μείωση των
αποδοχών και από την άλλη, να μη ζητείται
η κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου που
έφτιαξε η Ν.Δ. το 1990-1993 και το εκσυγχρό-
νισε το ΠΑΣΟΚ το 1998.
Αν τώρα
δεν αναπτύξουμε αγώνες,
τότε πότε;
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΣΤΙΣ 2/4/2009
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΣ.
ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
της ΣΕΚ

ΑΘΛΙΩΝ ΟΣΕ ... συνέχεια

Σε μία επιχείρηση η οποία τα τελευταία 20 χρόνια «εξυγιαίνεται» διαρκώς αλλά, εξ αιτίας των «πλούσιων» σιδηροδρομικών μπαίνει συνεχώς μέσα, ο χορός των συμβούλων καλά κρατεί …

1.- Στις 14/11/2007 υπογράφεται η σύμβαση 100910/2007 ανάμεσα στον ΟΣΕ και στην εταιρεία ΖΩΗΣ ΚΟΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., για παροχή υπηρεσιών φοροτεχνικού – φορολογικού συμβούλου. Διάρκεια της σύμβασης είναι 6 μήνες με δικαίωμα του ΟΣΕ για παράταση (δεν γνωρίζουμε εάν δόθηκε). Αμοιβή 7.497€ το μήνα. Στην αμοιβή αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται «τυχόν αναζήτηση εξειδικευμένων υπηρεσιών» και οι δαπάνες μετακίνησης που βαρύνουν τον ΟΣΕ.

2.- Στις 9/5/2007 παρατείνεται και επεκτείνεται η σύμβαση 102/28.11.2005 ανάμεσα στον ΟΣΕ και την εταιρεία GRANT THORNTON για παροχή λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών. Η παράταση δίνεται για ένα χρόνο με αμοιβή 136.850€ (μαζί με το ΦΠΑ). Ένας από τους υπεύθυνους για την ολοκλήρωση του έργου είναι ο κ. Γεώργιος Τσουκαλάς ο οποίος τον επόμενο χρόνο υπογράφει άλλη σύμβαση με τον ΟΣΕ.

3.- Στις 6/6/2008 υπογράφεται η σύμβαση 1001010 ανάμεσα στον ΟΣΕ και την εταιρεία R.P.S. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (κ. Γεώργιος Τσουκαλάς) για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οικονομικά και λογιστικά θέματα. Η διάρκεια είναι 1 χρόνος και η αμοιβή ορίζεται σε 124.950€. Επίσης στην αμοιβή αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται «τυχόν αναζήτηση εξειδικευμένων υπηρεσιών» και οι δαπάνες μετακίνησης που βαρύνουν τον ΟΣΕ.

4.- Στις 5/1/2009 υπογράφεται η σύμβαση 01/2009 ανάμεσα στον ΟΣΕ και στην κ. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ με αντικείμενο «την υποστήριξη της υπηρεσίας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΟΣΕ αναφορικά με την διαχείριση των σχέσεων του με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τις επαφές με τους δημοσιογράφους». Η επιλογή έγινε «λόγω της επιστημονικής της κατάρτισης, της επαγγελματικής εξειδίκευσης και εμπειρίας της καθώς και της πολυετούς απασχόλησης της με τα Μέσα Επικοινωνίας».

Η διάρκεια είναι 1 χρόνος και η αμοιβή ορίζεται σε 4.000€ και θα αυξηθεί σε περίπτωση παράτασης. Η αμοιβή θα καταβάλλεται βάσει παραστατικών «κατόπιν πιστοποίησης της υπηρεσίας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων», δηλαδή υπαλλήλων του ΟΣΕ με μικρότερες αμοιβές.

5.- Παρόμοια είναι και η σύμβαση 02/2009 που υπογράφηκε με την κ. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ για «υποστήριξη της Υπηρεσίας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΟΣΕ αναφορικά με τον σχεδιασμό προγραμμάτων επικοινωνίας και τον συντονισμό των ποικίλων δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων του ΟΣΕ». Η αμοιβή σε αυτή την περίπτωση είναι 3.808€.

6.- Στις 22/12/2008 υπογράφεται σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή, ανάμεσα στον ΟΣΕ και τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΟΥΝΗ με διάρκεια τρία χρόνια. Στο διάστημα αυτό ο κ. Δούνης δικαιούται σε παροχή υπηρεσιών και σε τρίτους, θα αμείβεται με 7.636€ το μήνα και κάθε χρόνο θα παίρνει την αύξηση που θα παίρνουν και οι σιδηροδρομικοί. Ο ΟΣΕ θα του παρέχει κάθε είδους υλικοτεχνικό εξοπλισμό, θα καλύπτει πλήρως το κόστος των επαγγελματικών ταξιδιών του και θα καλύπτει μέχρι του ποσού των 2500€ το χρόνο τα έξοδα παρακολούθησης σεμιναρίων για θέματα εσωτερικού ελέγχου.

7.- Στις 18/2/2009 υπογράφεται σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή ανάμεσα στον ΟΣΕ και την κ. ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ επίσης με διάρκεια 3 χρόνια. Στο διάστημα αυτό η κ. Μπελιμπασάκη, δικαιούται σε παροχή υπηρεσιών και σε τρίτους, θα αμείβεται με 5.969€ το μήνα και κάθε χρόνο θα παίρνει την αύξηση που θα παίρνουν και οι σιδηροδρομικοί. Ο ΟΣΕ θα της παρέχει κάθε είδους υλικοτεχνικό εξοπλισμό, θα καλύπτει πλήρως το κόστος των επαγγελματικών ταξιδιών της και των μετακινήσεων της από τη Λαμία (όπου είναι η έδρα της κυρίας) και θα καλύπτει μέχρι του ποσού των 2500€ το χρόνο τα έξοδα παρακολούθησης σεμιναρίων για θέματα εσωτερικού ελέγχου.

8.- Στις 3/3/2009 το Δ. Σ. του ΟΣΕ αποφάσισε την πρόσληψη Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου – Μηχανολόγου Μηχανικού, ως σύμβουλου επιχειρήσεων. Η πρόσληψη του θα συνεχίζεται για όσο χρόνο παραμένει στη θέση του ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιαννούσης και θα αμείβεται με 5.355€ το μήνα.

Στον ΟΣΕ λειτουργεί εδώ και χρόνια Υπηρεσία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων η οποία με την κατάλληλη ενίσχυση της με σιδηροδρομικούς μπορεί να ανταποκριθεί στο αντικείμενο της.

Στον οικονομικό, λογιστικό, φοροτεχνικό τομέα, αυτήν την στιγμή στον ΟΣΕ απασχολούνται 2 Γενικοί Διευθυντές, 3 Διευθυντές και μια πλειάδα υπαλλήλων με την ανάλογη κατάρτιση. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι ο ΟΣΕ βρίσκεται σε μια περίοδο οργανωτικών αλλαγών και μέχρι να γίνουν οι τελικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Μεταφορών, όλα βρίσκονται σε στασιμότητα.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ζήτησε με έγγραφο της από τον ΟΣΕ να της γνωρίσει όλους τους συμβούλους που συνεργάζονται αλλά ακόμη δεν πήρε απάντηση.

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

ΠΑΡΚΟ "Α.ΤΡΙΤΣΗΣ"

ΧΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ.
ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΛΑΘΗ ΘΑ ΚΑΝΕΙ.

Προφανώς κάποιοι θεωρούν ότι η γενική της λέξης «πάρκο» είναι … παρκινγκ …

Διάβασα στο site της ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ (a-po-drasi.gr) τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το πάρκο μετά και τη συνάντηση των 3 σωματοφυλάκων Ιλίου, Καματερού και Αγίων Αναργύρων (ο Ντ΄Αρτανιάν είναι ο δήμαρχος της Αγίας Βαρβάρας, ο γνωστός ΑΣΔΑρχης) με τον γνωστό για τα περιβαλλοντικά του αισθήματα ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά.

Σε ότι αφορά την επιλογή της νέας Προέδρου του Οργανισμού για το πάρκο, πιστεύω ότι είναι η καλύτερη από τις χειρότερες που μπορούσαν να γίνουν. Φαντάζεστε να έβαζαν Πρόεδρο τον κ. Κακλαμάνη;

Η καλύτερη προσφορά που έχουν να κάνουν όλοι αυτοί οι τσιμεντάδες είναι, να αφήσουν το πάρκο στην τύχη του.

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

ΟΙ ... ΑΘΛΙΟΙ ΤΟΥ ΟΣΕ

ΕΑΝ ΖΟΥΣΕ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΟΥΓΚΩ, ΘΑ ΞΑΝΑΕΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ … «ΑΘΛΙΟΥΣ»

Μέσα σε αυτή την κρίση, με τους εργαζόμενους πανικόβλητους να μην ξέρουν από πού τους έρχεται η μία κεραμίδα μετά την άλλη, με την κυβέρνηση να απαγορεύει ουσιαστικά τις αυξήσεις για το 2009 δίνοντας βοηθήματα, οι «άθλιοι» του ΟΣΕ ξανακτύπησαν …

Σήμερα, Πέμπτη 19/3/2009 καταγγέλθηκαν στην Διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, 4 (ή και περισσότερες) νέες συμβάσεις συμβούλων που υπέγραψε ο κ. Γιαννούσης, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ.

Οι λεπτομέρειες που μαθεύτηκαν για μία από αυτές, περιγράφει όλη την κοινωνική αθλιότητα τόσο του ιδίου όσο και της κυβέρνησης.

Η μία σύμβαση λοιπόν αφορά μία κυρία (δεν έχει σημασία το όνομα) που προσλήφθηκε ως «εσωτερικός ελεγκτής» για να κάνει έλεγχο στα τεκταινόμενα στον ΟΣΕ σε όλη την επικράτεια. Θα αμείβεται με 7000€ το μήνα και θα έχει ως έδρα, όχι την Αθήνα όπου και η έδρα του ΟΣΕ αλλά το … Φραντζή (;;;;;;;) το γνωστό χωριό της Φθιώτιδας, από όπου προφανώς κατάγεται.

Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι, κάθε φορά που η κυρία θα μετακινείται από το Φραντζή, θα αμείβεται με εκτός έδρας κ.α., και για οποιοδήποτε έξοδο κάνει στην επικράτεια του ΟΣΕ από την Καλαμάτα έως το Πύθιο. Επίσης θα παίρνει μέχρι 2.500 το χρόνο για τα σεμινάρια ή την εκπαίδευση της.

Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ως σιδηροδρομικοί έχουμε δηλώσει ότι δεν φοβόμαστε αντίθετα, απαιτούμε τον έλεγχο σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τον ΟΣΕ, αλλά … όχι κι έτσι. Η υπάλληλος του κ. Γιαννούση θα ελέγχει τον κ. Γιαννούση και τη Διοίκηση του (η δεν θα ελέγχει αυτούς) από τo … Φραντζή; Ούτε ο Παλαιοκώστας να ήταν δεν θα προλάβαινε.

ΑΘΗΝΑ 19/3/2009


ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναπ. Γεν. Γραμματέας της ΠΟΣ
Συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ/ΟΣΕ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
ΑΘΗΝΑ 25/2/2009Σε ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Δραγασάκη προς το ΥΜΕ γιατί δεν λειτουργεί το σιδηροδρομικό δίκτυο της ανατολικής Πελοποννήσου, ο ΥΜΕ διαβίβασε στον βουλευτή έγγραφο της ΕΔΙΣΥ, όπου δίνονται οι ακόλουθες απαντήσεις:

1.- Το έργο «αναβάθμιση των υφιστάμενων σιδ. γραμμών Κορίνθου – Ανδρίτσας και Άργους – Ναυπλίου» δημοπρατήθηκε στις 14/1/2004 (;), η σύμβαση υπογράφηκε στις25/8/2004 και είχε συμβατικό χρόνο περαίωσης 40 μήνες (;;;) με κόστος 24.200.000€ χωρίς το ΦΠΑ.

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 15/2/2008 (52 ημέρες αργότερα λόγω των πυρκαγιών του 2007).

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ 15/2/2008 ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΓΡΑΜΜΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΥΣ – ΝΑΥΠΛΙΟΥ;

2.- Το έργο «συντήρηση των υφιστάμενων γραμμών Ανδρίτσας – Καλαμάτας και Λεύκτρου – Μεγαλόπολης» δημοπρατήθηκε στις 22/5/2002 και η σύμβαση υπογράφηκε στις 11/9/2003. Μετά την 1η συμπληρωματική σύμβαση (δεν μας είπαν πότε υπογράφηκε) για «πλήρη ανακαίνιση ολόκληρου του μήκους της γραμμής μεταξύ Ανδρίτσας – Καλαμάτας» το κόστος ανέβηκε στα 42.800.000€ με συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 36 μήνες (;;;). Μέχρι σήμερα:

α. Το τμήμα Ανδρίτσα – Τρίπολη (λόγω πυρκαγιών) παραδόθηκε για χρήση από τον ανάδοχο στις 4/6/2008 (;;;)

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΚΟΜΗ;

β. Το επόμενο τμήμα Τρίπολης – Ζευγολατιό (λόγω πυρκαγιών) έχει ολοκληρωθεί κατά 95% και αναμένεται να δοθεί για χρήση εντός του Α! τριμήνου του 2009.

γ.- Το τελευταίο τμήμα μεταξύ Ζευγολατιού – Καλαμάτας αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Β! τριμήνου του 2009.

3.- Το έργο «ενίσχυση υφιστάμενης γέφυρας Σαφλά» δημοπρατήθηκε στις 6/2/2006 και υπογράφηκε η σύμβαση στις 26/6/2006 με κόστος 1.050.000€ και παρά τις πυρκαγιές ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας στις 30/11/2008.

(Το έργο αυτό έγινε γιατί, μόλις το 2006 ανακάλυψαν ότι η υφιστάμενη γέφυρα δεν σήκωνε το βάρος των δηζελομηχανών που προορίζονταν για την Πελοπόννησο).

4.- Ένα ακόμη στοιχείο της καθυστέρησης είναι και οι «μικρές συμπληρωματικές εργασίες» που έπρεπε να γίνουν στα μηχανοστάσια των τερματικών σταθμών. Σήμερα είναι έτοιμα όλα και το μόνο που απομένει για να σφυρίξει το τρένο (σύμφωνα με την ΕΔΙΣΥ πάντα) είναι να συνδεθούν οι κτηριακές εγκαταστάσεις με τα (;;;) δίκτυα κοινής ωφελείας.

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ;

Το έγγραφο τελειώνει με την αναφορά ότι η λειτουργία του τμήματος μεταξύ Κορίνθου – Τρίπολης – Ζευγολατιού (και Άργους – Ναυπλίου) θα ξεκινήσει εντός του Α! τριμήνου του 2009, ενώ το υπόλοιπο τμήμα μεταξύ Ζευγολατιού – Καλαμάτας εντός του Β! τριμήνου του 2009.

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΜΑΣ …

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΛΛΑ … ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ

Δεν τους πιστεύουμε ούτε τώρα. Θα τους παρακολουθούμε στενά. Το ζήτημα δεν λύνεται με την εθιμοτυπική δρομολόγηση τρένων μόνο και μόνο για να κάνουμε εγκαίνια και φιέστες.

Απαίτηση των κατοίκων της ανατολικής Πελοποννήσου την οποία στηρίζουμε απόλυτα, είναι:

1.- Πλήρη δρομολόγια στο ανατολικό σιδηροδρομικό δίκτυο που να εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων των νομών Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας.
2.- Άνοιγμα των Σταθμών.
3.- Προσλήψεις προσωπικού για να στελεχώσουν τους Σταθμούς και τα Μηχανοστάσια.
4.- Φθηνό (επιδοτούμενο από το Δημόσιο) εισιτήριο.
5.- Σύνδεση με τα λιμάνια Κορίνθου, Ναυπλίου και Καλαμάτας.
6.- Χάραξη νέας γραμμής προς Σπάρτη και Μονεμβασία.

ΣΥΡΙΖΑ/ΟΣΕ
ΣΥΡΙΖΑ/ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ/ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ/ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΣΥΡΙΖΑ/ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ